Gå til indhold

Sygesikring i Tyrkiet

Med virkning fra 1. januar 2012 trådte en ny lov om sygesikring i kraft i Tyrkiet, hvorefter udlændinge, der har opholdt sig lovligt i Tyrkiet i minimum 1 år, har mulighed for at tilmelde sig sygesikring via SGK (Sosyal Güvenlik Il Müdürlügü). Det vil sige, at udlændinge, der per 1. januar 2012 har opholdt sig i Tyrkiet i minimum et år på denne dato kan tegne sygesikring i Tyrkiet.

Ambassaden kan efter møde hos tyrkiske myndigheder videregive følgende informationer:

Med virkning fra 1. januar 2012 trådte en ny lov om sygesikring i kraft i Tyrkiet, hvorefter udlændinge, der har opholdt sig lovligt i Tyrkiet i minimum 1 år, har mulighed for at tilmelde sig sygesikring via SGK (Sosyal Güvenlik Il Müdürlügü). Det vil sige, at udlændinge, der per 1. januar 2012 har opholdt sig i Tyrkiet i minimum et år på denne dato kan tegne sygesikring i Tyrkiet.

Af ordlyden i loven udtrykkes en forpligtigelse til at tilmelde sig SGK-ordningen. Dog har den centrale SGK-myndighed i Ankara (Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı) oplyst, at det alene er en mulighed – baseret på frivillighed – som gives udlændinge.

Man skal ansøge om at blive registreret inden for en måned, fra man har boet i Tyrkiet i et år. Det vil sige, at en person, der er indrejst i Tyrkiet den 1. januar 2011, tidligst kan ansøge om at blive omfattet af reglerne om sygesikring den 1. januar 2012 og skal indgive ansøgningen senest den 31. januar 2012. 

Tyrkiske statsborgere, der tager ophold i Tyrkiet, kan med virkning fra dag ét tilmelde sig SGK. De behøver således ikke at vente et år med at tilmelde sig.

Såfremt man ønsker at tilmelde sig ordningen efterfølgende – det vil sige efter udløbet af den måned, hvor man kan tilmelde sig – ifalder man en bøde for ikke at have tilmeldt sig ordningen rettidigt (det vil sige, at man har undladt at lade sig registrere inden den 31. januar 2012 eller inden 30 dage fra man har opholdt sig i Tyrkiet i ét år). Bødens størrelse svarer til mindstelønnen i Tyrkiet på brutto TL 886,50 (2012-sats). Der betales desuden bidrag med tilbagevirkende kraft med tillæg af renter fra den 13. måned.

Det er en betingelse for at kunne drage fordel af ordningen, at man har opholdt sig i Tyrkiet i sammenhængende ét år, og at man har haft en gyldig opholdstilladelse i hele perioden. Desuden er det et krav, at man ikke er omfattet af sygesikring i oprindelseslandet. I forbindelse med ansøgningen skal man som dansk statsborger dokumentere ikke at være omfattet af reglerne om sygesikring for danske borgere i udlandet.

Det bemærkes i den forbindelse, at danske statsborgere rejsende eller bosiddende i Tyrkiet ikke er omfattet af reglerne om dansk sygesikring. Man skal derfor selv sørge for at tegne en privat sygeforsikring – uanset hvor længe man påtænker at opholde sig i Tyrkiet. Hvis opholdet er på over et år kan man alternativt tilmelde sig SGK-ordningen.

En dansk eller tyrkisk statsborger, der fra Danmark af en dansk arbejdsgiver bliver sendt til midlertidig beskæftigelse af højst 12 måneders varighed i Tyrkiet, vil være omfattet af dansk lovgivning om social sikring, selvom pågældende tager bopæl i Tyrkiet under udsendelsen. Hvis det på forhånd ligger fast, at udsendelsesperioden vil overstige 12 måneder, kan der ansøges om at blive omfattet af dansk socialsikring i op til 3 år. For yderligere oplysninger henvises til Pensionsstyrelsen og ”Konvention mellem Kongeriget Danmark og Republikken Tyrkiet om social sikring”.

Omfattes man af reglerne om tyrkisk sygesikring, vil den i givet fald også dække familie og børn, som man har forsørgelsespligt for. Børn over 18 år omfattes af dækningen, såfremt de er studerende (gymnasium og universitet) indtil det fyldte 25. år. Dækningen for børn ophører i forbindelse med deres indgåelse af ægteskab.

Man skal henvende sig til det nærmeste SGK-kontor (Sosyal Güvenlik Il Müdürlügü) med henblik på registrering og betaling af et månedligt bidrag på ca. TL 212. Præmiens størrelse er uafhængig af, om man er enlig eller har familie og må forventes at blive ændret ca. hvert halve år.

Der skal i forbindelse med ansøgningen vedlægges følgende dokumentation:

1. Bevis for opholdstilladelse
2. Erklæring fra hjemlandets myndigheder om, at man ikke er omfattet af en sygesikring i hjemlandet (original + kopi), vedlagt autoriseret oversættelse af denne erklæring*
3. Udfyldt ansøgning (udleveres på SGK-kontoret).

* Det bemærkes, at ambassaden arbejder på at orientere den centrale SGK-myndighed i Ankara om, at danske statsborgere som udgangspunkt ikke er sikret i Tyrkiet i tilfælde af sygdom og ulykke. På den måde undgår danske statsborgere at skulle indhente og oversætte erklæringen nævnt i pkt. 2 forud for ansøgningens indgivelse.

Ambassaden anbefaler, at man ansøger om at blive omfattet af reglerne om tyrkisk sygesikring eller tegner en privat sygeforsikring, således at man er dækket i tilfælde af sygdom og uheld.

For yderligere oplysninger skal ambassaden henvise danske borgere til at kontakte det lokale SGK-kontor.

Spørgsmål og svar

Ambassaden har modtaget en del henvendelser fra danske borgere om de nye regler for sygesikring. Her følger svar på nogle af spørgsmålene for den interesse, det måtte have:

Spørgsmål 1:
Er det muligt for danske borgere at blive undtaget for betaling af de obligatoriske SGK-bidrag? Hvad er kravene i denne sammenhæng?

Svar:
Som det fremgår ovenfor er udlændinge ikke forpligtet til at tegne sygesikring hos SGK. Ambassaden vil sende en note til den centrale SGK-myndighed med information om, at danske borgere ikke er omfattet af dansk sygesikring under ophold i Tyrkiet, således at danskere slipper for at skaffe dokumentation fra danske myndigheder.

Spørgsmål 2:
Hvilken dokumentation vil en udlænding modtage som bevis for hans/hendes betaling af SGK-bidrag?

Svar:
Ved første registrering får man et medlemsnummer. Herefter kan tilmeldingen ses on-line inklusive indbetalte bidrag.

Spørgsmål 3:
Hvis man tilmelder sig SGK er behandling og pleje så helt gratis på offentlige hospitaler i Tyrkiet? Hvis der opkræves betaling hvordan gøres det i praksis (hel/delvis refusion fra SGK)? Er der forskel på betalingen ved akut og planlagt behandling?

Svar:
En udlænding, der har tilmeldt sig SGK, vil kunne blive behandlet på de offentlige hospitaler mod en beskeden brugerbetaling (samme beløb som tyrkiske statsborgere betaler).

Spørgsmål 4:
Kan man som medlem af SGK-ordningen også få behandling på et privat hospital? Hvilken andel vil man blive bedt om selv at betale?

Svar:
Så vidt oplyst gælder SGK-ordningen kun for behandling og pleje på offentlige hospitaler.

Spørgsmål 5:
Er der rabat for SGK-bidrag til særlige grupper af borgere (pensionister, studerende etc.)?

Svar:
Der er for studerende en særpris på p.t. ca. TL 35 pr. måned.

Spørgsmål 6:
Ifølge den nye SGK-lov er det et krav, at udlændingen har opholdt sig i Tyrkiet i en uafbrudt periode på et år. Vil ferie og andre ophold i udlandet afbryde denne periode? Hvor lang en periode vil afbryde denne etårsperiode?

Svar:
For at udlændinge kan benytte dette system, skal de have boet og have opholdstilladelse i Tyrkiet mindst 1 år i træk. Hvis personen fortsætter med at betale SGK-bidrag hver måned er der ikke noget til hinder for, at de tager på ferie. Hvor længe man vil kunne opholde sig uden for Tyrkiet i det første år er ikke oplyst.

(Tilføjet 14-03-2012:)
Det tyrkiske Beskæftigelsesministerium tilbyder nu som noget nyt telefonisk vejledning på engelsk via ”ALO 170” (man ringer blot 170 fra enten fastnet- eller mobiltelefon) til udlændinge i forbindelse med spørgsmål, der relaterer sig til reglerne om udlændinges mulighed for at tilmelde sig den generelle sygesikringsordning (SGK) i Tyrkiet. Når man ringer til 170-linien skal man afvente – uden yderligere indtastning – at blive ekspederet af en sagsbehandler.

Endvidere kan det oplyses, at udlændinge via Beskæftigelsesministeriets særlige hjemmeside https://www.goc.gov.tr kan få oplysninger – på bl.a. engelsk – om reglerne for opholds- og arbejdstilladelse i Tyrkiet, herunder online-ansøgningsskemaer.

Ovenstående oplysninger er alene vejledende. Ambassaden opdaterer løbende vedrørende de nye SGK-regler efterhånden som informationen stilles til rådighed af tyrkiske myndigheder.

Det er nu muligt at abonnere på ambassadens nyheder. Bliv opdateret om ambassadens arbejde, danske forhold, ændringer af visumregler og meget mere. Tilmeld dig servicen ved at trykke på ”Abonnér” øverst på hjemmesiden.

 

10-02-2012, 17-02-2012 og 14-03-2012